8187_825_225.jpg
  • 8187_825_225.jpg

مثال طراحی دستی تیر فولادی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۹/۱۶ ۰۸:۰۷:۲۷

در این آموزش ویدئویی برای شفافیت بیشتر مطالبی که در آموزش های پیشین تحت عنوان طراحی خمشی و طراحی برشی تیر فولادی بیان شد را در قالب مثال شرح داده و آموزش می دهیم.


۲۰% ۱۱,۰۰۰
۸,۸۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 مثال طراحی دستی تیر فولادی

1. هندسه طرح

در آموزش های پیشین اصول حاکم بر طراحی خمشی و طراحی برشی تیر های فولادی به تفضیل بیان شد. در این آموزش برای شفافیت بیشتر مثالی از طراحی دستی تیر فولادی حل شده و آموزش داده می شود.

در این مثال حالات حدی برش، خمش و حالت حدی بهره برداری در نظر گرفته شده و کنترل می شوند. یک چشمه از دال یک طرفه که بارهای آن بر روی شاهتیر هایی با طول  5 متر وارد می شود، در نظر گرفته می شود. شرایط تکیه گاهی تیر دو سر مفصل فرض شده و مقطع آن از نوع IPE در نظر گرفته می شود. برای طراحی  مقطع به صورت زیر عمل می کنیم.

2. روند طراحی

ابتدا بار نهایی با استفاده از ترکیب بار کنترل کننده محاسبه شده، سپس این بار سطحی در عرض بار گیر ضرب شده تا بار گسترده خطی وارد بر تیر بدست بیاید و با استفاده از آن لنگر بیشینه اعمالی محاسبه می شود.

برای طراحی تیر فرض می کنیم که حالت حدی کنترل کننده در خمش حالت حدی تسلیم است. با این فرض مقطع تیر را انتخاب کرده، و سپس بر اساس فشردگی بال و جان سایر حالات حدی کنترل می شود.  

فشردگی بال و جان مقطع با توجه به حدود آیین نامه کنترل شده و حالات حدی کنترل کننده تعیین می شوند. به عنوان مثال با توجه به این که در مثال جاری بال و جان مقطع فشرده هستند، حالت حدی تسلیم و حالت حدی پیچشی جانبی کنترل کننده می شوند. 

پس از کنترل حالت حدی تسلیم، کمانش پیچشی جانبی کنترل می شود. به همین خاطر فاصله بین تکیه گاه های جانبی مشخص می شود و پس از آن با توجه حدود آیین نامه ای مقاومت خمشی اسمی مقطع تعیین می شود.

در مرحله بعد، حالت حدی برش کنترل می شود. لاغری جان تعیین شده و بر آن اساس مقاومت برشی محاسبه شده و با نیروی برشی بیشینه حاصل از تحلیل مقایسه می شود. 

در انتها نیز،  حالات حدی بهره برداری شامل خیز و ارتعاش کنترل می شوند. 

در ارتباط با تغییر شکل ها مطابق با آیین نامه بار مرده و زنده باید بدون ضریب در نظر گرفته شود، و تغییر شکل ناشی از بار مرده و زنده از 1/240 طول دهانه و تغییر شکل ناشی از بار زنده از 1/360 طول دهانه بیشتر نشود. 

بار گسترده خطی وارده بر تیر با توجه به مقادیر بار بدون ضریب و عرض بارگیر تیر تعیین شده، و خیز بیشینه تیر را با استفاده از روابط تحلیل سازه تعیین می شود. و با مقادیر مجاز کنترل می گردد. 

برای کنترل ارتعاش نیز  با توجه به رابطه ایین نامه فرکانس ارتعاش حاصل شده و با مقدار مجاز 5Hz مقایسه می شود.

3. دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی  20 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات و تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد.