3086_825_225.jpg
  • 3086_825_225.jpg

موقعیت اراضی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

بهترین عامل تعیین کننده در خرید یک ساختمان موقعیت مکانی آن می باشد. این امر ممکن است در CSD یک شاخص ساده باشد باشد. با این حال بهتر بودن موقعیت مکانی، به طور اجتناب ناپذیری با قیمت بالای آن در ارتباط است.


۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

بهترین عامل تعیین کننده در خرید یک ساختمان موقعیت مکانی آن می باشد. این امر ممکن است در CSD یک شاخص ساده باشد باشد. با این حال بهتر بودن موقعیت مکانی، به طور اجتناب ناپذیری با قیمت بالای آن در ارتباط است. مجاورت با مکان هایی مطلوب مانند ایستگاه عبور و مرور (فرودگاه یا راه های اصلی عبور و مرور)، روبرو بودن با نمای دریا یا هرگونه آب نمای دیگر، سراشیبی، منظره ای زیبا، آب و هوای مساعد، نزدیکی به محل ورزش محبوب فرد مانند اسکی یا اجتماع محلی مطلوب، ویژگی های مکان را تعیین می کنند. همچنین ایجاد مطبوعیتی مانند زمین گلف نیز می تواند تعیین کننده ویژگی مکان باشد. تنها روش کسب ارزش زمین به لحاظ اقتصادی ایجاد زمینی عادی از طریق TND می باشد.

همچنین به تعریف و تقسیم بندی های مختلف اراضی نیز اشاره شده است:

اراضی از نظر موقعیت و محل استقرار

از این جهت اراضی به دو نوع تقسیم می شود:

1 -اراضی شهری یا اراضی واقع در محدوده شهر: برابر ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است. در این ماده مراد از شهرک ها،شهرک های مصوب مثل واوان، پرند، پردیس است.مضافا“، اراضی واقع درمحدوده شهر فرقی با اراضی مرکز شهر ندارد.

2 -اراضی غیر شهری یا اراضی خارج از محدوده شهری: اراضی که در خارج از محدوده شهر و شهرک ها واقع است.