3084_825_225.jpg
  • 3084_825_225.jpg

منطقه و ناحیه

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

واژه منطقه در مفاهیم گوناگون با محدودیت های متفاوت به وسیله کارشناسان با تخصص های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد: مثال منطقه ممکن است بخشی از فضای جغرافیایی یک کشور را در بر بگیرد، یا تعدادی از کشور ها در اقتصاد بین المللی، از طرف دیگر کارشناسان هر رشته خاص از علوم  از دیدگاه …


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 واژه  منطقه در مفاهیم گوناگون با محدودیت های متفاوت به وسیله کارشناسان با تخصص های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد: مثال منطقه ممکن است بخشی از فضای جغرافیایی یک کشور را در بر بگیرد، یا تعدادی از کشورها در اقتصاد بین المللی، از طرف دیگر کارشناسان هر رشته خاص از علوم از دیدگاه های گوناگون منطقه را تعریف می کنند که این تعاریف بسیار متفاوت می باشند. مثال جغرافیدانان ، اقتصاد دانان، کارشناسان برنامه ریزی و ... هر کدام تعریف خاصی را ارائه می دهند که در این حالت تعاریف منطقه بر اساس معیارهای طبیعی، انسانی، فرهنگی و ... در نظر گرفته شده ، توسط تعریف کننده متفاوت خواهد بود.

بنابراین ساده ترین تعریف از زبان هیدان دی . دیاس این است که منطقه زیر بخش کشور است. تقسیم یک کشور به زیر بخش ها به طرق مختلف ممکن می باشد. این کار را می توان بر مبنای توزیع جمعیت، وضعیت آب و هوایی، پوشش گیاهی یا دیگر معیارها انجام داد و این زیر بخش ها یا واحد ها ممکن است استان یا ناحیه باشند.