2750_825_225.jpg
  • 2750_825_225.jpg

بافت شهری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

بافت شهری-شناخت نوع بافت، سنجش کمی سطوح پر و خالی، کاوش پیرامون کیفیت همجواری توده و فضا و شناسائی نظام شکلی- فضایی برای انتظام فضاهای پر و خالی ضروری است. از لحاظ کالبدی، مرکز شهر تهران دربرگیرنده انواع فعالیتهای خدماتی در مقیاس عملکردی شهری و فراشهری با تراکم زیاد است که در …


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

بافت شهری-شناخت نوع بافت، سنجش کمی سطوح پر و خالی، کاوش پیرامون کیفیت همجواری توده و فضا و شناسائی نظام شکلی- فضایی برای انتظام فضاهای پر و خالی ضروری است. از لحاظ کالبدی، مرکز شهر تهران دربرگیرنده انواع فعالیتهای خدماتی در مقیاس عملکردی شهری و فراشهری با تراکم زیاد است که در …