2750_825_225.jpg
  • 2750_825_225.jpg

بافت شهری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۴/۱ ۰۸:۲۱:۰۳

بافت شهر شناخت نوع بافت، سنجش کمی سطوح پر و خالی، کاوش پیرامون کیفیت همجواری توده و فضا و شناسائی نظام شکلی فضایی برای انتظام فضاهای پر و خالی ضروری است. 


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

بافت شهری شناخت نوع بافت، سنجش کمی سطوح پر و خالی، کاوش پیرامون کیفیت همجواری توده و فضا و شناسائی نظام شکلی فضایی برای انتظام فضاهای پر و خالی ضروری است. از لحاظ کالبدی، مرکز شهر تهران دربرگیرنده انواع فعالیت های خدماتی در مقیاس عملکردی شهری و فرا شهری با تراکم زیاد است.