Asphalt-234.jpg
  • Asphalt-234.jpg

نشریه 234-آیین نامه رو سازی آسفالتی راه های ایران

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۱۲:۳۶:۲۶

نشریه 234 آیین نامه روسازی راههای آسفالتی ایران دربرگیرنده ضوابط و معیارهای طراحی روسازی راه است و با استفاده از آیین‌نامه‌ها، مبانی و معیارها و توصیه‌های فنی بین‌المللی با اعمال نظریات کارشناسان داخلی و منطبق بر شرایط خاص اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تهیه شده است.(بروزرسانی شده در فروردین 1402)


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه طرح، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، کیفیت طراحی، اجرا و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور به‌کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجری طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری از طرح‌ها را مورد تأکید جدی قرار داده است.

بنا بر مفاد ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای موردنیاز طرح‌های عمرانی است.با توجه به تنوع و گستردگی طرح‌های عمرانی طی سال‌های اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین این‌گونه مدارک علمی از مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استفاده شود.در این راستا مقررشده است مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری در تدوین ضوابط و معیارهای فنی بخش راه و ترابری ضمن هماهنگی با دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عهده‌دار این مهم باشد.

مجموعه حاضر دربرگیرنده ضوابط و معیارهای طراحی روسازی راه است و با استفاده از آیین‌نامه‌ها، مبانی و معیارها و توصیه‌های فنی بین‌المللی با اعمال نظریات کارشناسان داخلی و منطبق بر شرایط خاص اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تهیه شده است.

فهرست

فصل اول-کلیات

فصل دوم-بستر روسازی

فصل سوم-زیراساس

فصل چهارم-اساس

فصل پنجم-قیر در راه‌سازی

فصل ششم-اندودهای نفوذی و سطحی

فصل هفتم-آسفالتهای حفاظتی

فصل هشتم-آسفالت سرد

فصل نهم-آسفالت گرم

فصل دهم-ترافیک

فصل یازدهم-طرح روسازی راه

فصل دوازدهم-بهسازی و روکش آسفالت

فصل سیزدهم-بازیابی روسازی آسفالتی

تعداد صفحات

270 صفحه