concrete-structures.jpg
  • concrete-structures.jpg

نشریه شماره 388-آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۱/۲ ۱۵:۳۴:۰۲

نشریه شماره 388-آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران آبا-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-سال 1386(بروزرسانی شده در فروردین 1402)


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ربزی کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مبانی طراحی

فصل سوم: بارگذاری

فصل چهارم: پایداری ساختمانهای پیش ساخته

فصل پنجم: نیمرخ های عرضی

فصل ششم: مقررات کلی تهیه نقشه ها، مدارک و مشخصات فنی

فصل هفتم: رواداری

فصل هشتم: قطعات پیش ساخته

فصل نهم: انواع قطعات پیش ساخته و ضوابط طراحی آنها

فصل دهم: سیستمهای متعارف سازه ای پیش ساخته

فصل یازدهم: تولید قطعات پیش ساخته در شرایط کارخانه ای و کنترل کیفی

فصل دوازدهم: حمل و نقل و نصب قطعات و کنترل کیفی

مخاطبان این محصول

این فایل با استفاده از نظر کارشناسان برجسته جهت استفاده جامعه مهندسی کشور تهیه شده است.

تعداد صفحات

138 صفحه