airport233.jpg
  • airport233.jpg

نشریه 233-آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۱/۵ ۱۵:۲۰:۴۹

پروژه تدوین آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها نشریه شماره 233 توسط مهندسین مشاور گذر راه و با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش در راستای تدوین و بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل‌های کاربردی در زمینه های مختلف مربوط به وزارت راه و ترابری انجام شده است.(بروزرسانی شده در فروردین 1402)


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه مطالعات امکان سنجی، مطالعه و طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا و هزینه های نگهداری و بهره برداری از اهمیتی ویژه برخوردار است. نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور هیأت محترم وزیران به کارگیری معیارهای استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه های نگهداری و بهره برداری از طرحها را مورد تأکید جدی قرار داده است.

بنابر مفاد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آیین نامه ها و استانداردهای مورد نیاز طرحهای عمرانی است. با توجه به تنوع و گستردگی طرحهای عمرانی طی سالهای اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین این گونه مدارک علمی از مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی ذیربط استفاده شود. در این راستا مقرر شده است مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری در تدوین ضوابط و معیارهای فنی بخش راه و ترابری ضمن هماهنگی با دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان برنامه و بودجه عهده دار این مهم باشد.

مرکز تحقیقات و مطالعات وزارت راه و ترابری در سال ۱۳۶۷ تأسیس و در سال ۱۳۷۶ با ادغام در مرکز آموزش به مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری تغییر نام یافت که با انجام تحقیقات کاربردی موفق به انتشار مجموعه های با ارزشی در زمینه های مختلف راه و ترابری شده است. برای دستیابی به نتایج ارزشمند، این مرکز از اندیشمندان و پژوهشگران برجسته کشور یاری جسته است، به طوری که هم اکنون نیروهای توانمندی از دانشگاهها، وزارت راه و ترابری، مهندسان مشاور و سایر بخشها در طرحهای مختلف با مرکز همکاری دارند.یکی از شاخه های فعالیت مرکز تحقیقات و آموزش، تهیه، تدوین و بازنگری آیین نامه ها و دستورالعملهای کاربردی در زمینه های مختلف مربوط به وزارت راه و ترابری است. پروژه تدوین آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها توسط مهندسین مشاور گذر راه و با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش در همین راستا انجام گرفته است.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

فصل دوم: حریم فرودگاه ها، کاربری های اراضی، اثرات زیست محیطی

فصل سوم: ضوالط کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها

فصل چهارم: ضوابط ایمنی پرواز

فصل پنجم: ضوابط زیست محیطی

مخاطبان این محصول

این فایل با استفاده از نظر کارشناسان برجسته جهت استفاده جامعه مهندسی کشور تهیه شده است.

تعداد صفحات

126 صفحه