Concrete-Structures-344.jpg
  • Concrete-Structures-344.jpg

نشریه شماره 344-آیین نامه سازه های بتنی حجیم

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱/۱۷ ۱۱:۰۷:۰۱

نشریه شماره 344-آیین نامه سازه های بتنی حجیم-بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران آبا-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-سال 1385 تدوین شده است.(بروزرسانی شده در فروردین 1402)


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

آیین‌نامه سازه‌های بتنی حجیم از بخش‌های الحاقی به آیین‌نامه بتن است. همان‌گونه که در آیین‌نامه بـتن ایـران آمـده است ضوابط ویژه سازه‌ها یا ابنیه خاص موضوع بخش‌های بعدی آیین‌نامه بتن ایران خواهد بود. هدف از تهیه این آیین‌نامه ارائه حداقل ضوابط و مقررات ویژه مربوط به سازه‌های بتنی حجیم است که طراحی و اجرای آن‌ها نیازمند تدابیر خاص است و با رعایت آن‌ها میزان مناسبی از ایمنی، قابلیت بهره‌برداری و پایایی این سازه‌ها تأمین می‌شود. در تدوین آیین‌نامه رعایت جدیدترین روش‌های اجرایی و طراحی با ملاحظـه شـرایط اقلیمـی و اجرایـی کـشور موردنظر بوده است.

در نگارش آیین‌نامه علائم متحدالشکل مورد تائید سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو به کار گرفته‌شده است. در استفاده از واژه‌های تخصصی سعی شده است تا حد امکان از واژه‌نامه بتن که از ضمایم آبا محسوب می‌شود استفاده به عمل آید. تدوین آیین‌نامه سازه‌های بتنی حجیم بر اساس نیاز جامعه مهندسی و با توجه به پروژه‌های متعدد سدسازی در دست مطالعـه و احداث در دستور کار قرار گرفت. به این منظور گروه کاری متشکل از کارشناسان منتخب زیر کمیته سدهای بتنی از کمیته ملـی سدهای بزرگ ایرانIRCOLD  برای تدوین آیین‌نامه انتخاب شدند. مطالب تهیه‌شده از طرف گروه کارشناسی به‌منظور بررسی و اظهارنظر برای اعضای کمیته تدوین آیین‌نامه بتن ایران و نیز برخی شرکت‌ها و مؤسسات ارسـال گردیـد. نظریـات ارسال‌شده در کمیته موردبررسی مجدد قرار گرفت و متن نهایی به تصویب داوران رسید.

فهرست

فصل اول-کلیات

فصل دوم-مصالح بتن

فصل سوم-کیفیت و طرح اختلاط بتن

فصل چهارم-تولید بتن

فصل پنجم-اجرای بتن حجیم

فصل ششم-اصول تحلیل و طراحی

تعداد صفحات

74 صفحه