6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

قوانین و اساسنامه های میراث فرهنگی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

در 9 ماده و10 صفحه


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

قوانین و اساسنامه های میراث فرهنگی شامل ماده ها و تبصره هایی در مورد حفظ و احیاء میراث فرهنگی و آثار باستانی است.

میراث فرهنگی شامل آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر میگردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید. 

ماده6 : 

  •  وظایف سازمان در زمینه میراث فرهنگی که شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احیاء و معرفی است به قرار زیر می باشد :
  •  تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های پژوهشی پیرامون آثار باقیمانده از گذشتگان
  •  بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان شناسی کشور
  •  انجام پژوهشهای باستانشناسی و کاوش های علمی
  •  بررسی های مردم نگاری، پژوهش های مردم شناسی، انسان شناسی، زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور
  •  پژوهش در زمینه هنرهای سنتی و فراهم آوردن امکانات الزم جهت حفظ، احیاء و رشد آنها