6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

قوانین حریم پایتخت 1391

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

شامل هفت فصل در 149 صفحه


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

فایل مورد نظر در مورد حریم شهر گویای این مطلب است که: 

رشد و تکامل عناصر شهروندی در شاکله اصلی اداره امور شهر همواره در زمره اهداف بلند مدت مدیریت شهری قرار داشته و بر همین اساس نیز ساماندهی تحولات حریم پایتخت و حفظ و پاسداری از اکوسیستم ارزشمند و منابع طبیعی موجود در آن به منزله هاله تنفسگاهی محافظ شهر دغدغه اصلی مدیریت شهری ، و شهروندان تهران بوده و همواره در دستور کار فعالین اداره امور شهر ها قراردارد .

جلب مشارکت گروههای غیر دولتی میتواند تاثیر بسزایی در تبلوراراده شهروندان و گروه های مردم نهاد درمدیریت پایتخت داشته باشد. ولی طراحی و ترسیم شکل گیری ارتباط مابینارکان حکومتی و شهروندان و میزان عمق بخشی به این ارتباط همواره ذهن تئوریسین های امور شهری را به خودمشغول داشته است مع الوصف اکثر قریب به اتفاق متخصصین حوزه های مرتبط با شهر و شهروندان در این موضوعمتفق القول هستند که تبیین و شفاف گردیدن معضلات و چالش های اداره امور کلانشهر ها برای شهروندان و کانونهای مردمی میتواند راهگشا و تسهیل گر این ارتباط قلمداد گردد.

از این رو آشنایی هرچه بیشتر شهروندان پایتخت با تهدید ها و فرصت های پیش روی حریم تهران نیز از این قاعده مثتثنی نبوده و میتواند دریچه تازه ای بر روی علاقمندان به این مباحث بگشاید.