6868_825_225.jpg
  • 6868_825_225.jpg

دستورالعمل و آیین نامه رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

۴ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

فرم قابل ویرایش (WORD) اعلام شکایت به هیأت مرکزی رسیدگی به شکایات از مناقصات دستگاههای ملی مستقر در تهران و استان به همراه دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت …


۶,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

در اجرای تبصره بند "الف" ماده "2" قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و مفاد آیین نامه اجرایی قانون مذکور (تصویب نامه شماره 297489/ت 45434 مورخ 89/12/24 هیأت وزیران) و پیرو احکام صادره از سوی معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (تصاویر پیوست)، هیأت مرکزی رسیدگی به شکایات از مناقصات دستگاه های ملی در این معاونت تشکیل گردید.
بدیهی است هیأت مرکزی یاد شده آمادگی رسیدگی به دعاوی مربوط به عدم اجرای هر یک از مواد قانون را در چهارچوب کاربرگ های پیوست دارد.
در این راستا، شایسته است کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات، مراتب تشکیل هیأت مرکزی و همچنین هیأت های استانی مربوط را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نموده و با عنایت به ضوابط مذکور در قانون برگزاری مناقصات، قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون مزبور و آیین نامه اجرایی این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه، همکاری لازم را با دبیرخانه هیأت ذیربط به عمل آورده است و نسبت به انجام اقدامات قانونی اهتمام نمایند.

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات 

بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه گر و منـاقصه گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصاتـ مصوب 1383 هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده "7" قانون یادشده که در این قانون به اختصار «هیأت» نامیده می شود، در مرکز کشور و هر یک از استان ها تشکیل می شود.

آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات

آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 297489/ت45434هـ مورخ  1389/12/24 هیأت وزیران)، این آیین نامه شامل 8 ماده به همراه کاربرگ های دبیرخانه هیأت مرکزی و استانی می باشد.

کاربرگ شماره 1 

فرم اعلام شکایت به هیأت مرکزی رسیدگی به شکایات از مناقصات دستگاههای ملی مستقر در تهران «دبیرخانه هیات مرکزی»

کاربرگ شماره 2

فرم نظریه کارشناسی «دبیرخانه هیات مرکزی»

کاربرگ شماره 1/1

فرم اعلام شکایت به هیأت رسیدگی به شکایات از مناقصات دستگاههای اجرایی استانی و دستگاههای ملی مستقر در استان، «دبیرخانه هیأت استان»

کاربرگ شماره 1/2

فرم نظریه کارشناسی « دبیرخانه هیأت استان»

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.