6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۷/۱۱ ۱۲:۲۰:۲۴

این فایل در قالب PDF، شامل قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها که شامل 2 ماده و 5 تبصره است.


۳۰% ۱۰,۰۰۰
۷,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

در این فایل قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها که شامل 2 ماده و 5 تبصره است، اینگونه بیان می شود:

ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفنـد، در موقـع دریافـت تقاضـای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شـهرها، از سـوی مـالکین، عمـل تفکیـک یـا افـراز را بر اساس نقشی انجام دهند که قبلاً به تأییـد شـهرداری مربـوط رسـیده باشـد. نقـشه ای کـه مالـک بـرای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مـی نمایـد، بایـد پـس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمـومی از کـل زمـین، از طـرف شـهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.