8367_825_225.jpg
  • 8367_825_225.jpg

مثال طراحی اتصال ساده نشسته تقویت شده

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این ویدئو آموزشی مثالی از طراحی اتصال ساده نشسته تقویت شده تحت بار برشی انتهای تیر تشریح شده و آموزش داده می شود.


۱۴,۹۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

اتصال ساده نشسته تقویت شده

1. مقدمه:

در جلسه قبل روش طراحی اتصال ساده نشسته تقویت شده را بررسی کردیم. در این جلسه مثال طراحی این اتصال را آموزش می دهیم تا مفاهیم دروس روش طراحی به صورت کاربردی و عملی انتقال یابد. 

2. صورت مسئله:

برای تیر از مقطع INP استفاده کردیم . مقاطع INP نسبت به مقاطع IPE  با عمق یکسان دارای ضخامت جان بیشتری بوده، دارای شعای گرد شدگی متفاوت بوده و به طور کل دارای مقاومت برشی بیشتری نسبت به مقاطع IPE است و در هنگامی که نیازمند مقاوت برشی بیشتری هستیم از این مقاطع INP  یا I باریک استفاده می کنیم. برای ستون از مقطع IPB استفاده می کنیم. 

طراحی به صورت full capacity shear  انجام می شود به این معنا که می خواهیم از بیشینه ظرفیت برشی تیر استفاده کنیم. 

3. روند طراحی

در ابتدا ظرفیت برشی تیر را با توجه به قسمت مربوطه از  مبحث دهم، جدول اشتال و آموزش های صورت گرفته در جلسات مرتبط تعیین می کنیم. 

سپس همانند مثال طراحی اتصال ساده نشسته طول اتکا بار متمرکز (N) را از قسمت مربوطه مبحث 10 تعیین می کنیم. 

در ادامه bearing stress  را با توجه به بخش مقاومت اتکایی سطوح متکی به هم مبحث دهم تعیین می کنیم. 
عرض استیفنر (Ws)را تعیین کرده و از روابط مربوطه ضخامت استیفنر(tp)  را تعیین می کنیم. و کنترل های ابعادی مربوطه را انجام می دهیم. سپس ضخامت ورق نشیمن(tp) و عرض ورق (WP )را تعیین می کنیم. طول ورق(LP) را با توجه به عرض بال تیر(bf) تعیین می کنیم. 

کنترل ضعیفتر بودن ظرفیت جوش از ظرفیت برشی سخت کننده را نیز انجام داده و بعد جوش را تعیین می کنیم. به این ترتیب که مقاومت جوش را از جدول مقاومت جوش و مقاومت برشی سخت کننده ار نیز از رابطه مقاومت برشی اسمی مبحث دهم تعیین کرده کرده و  با مساوی قرار دادن این دو مقاومت بعد جوش را تعیین می شود.  

در ادامه اتصال جوشی ورق تقویتی به ستون با توجه به ضوابط مربوطه مبحث ده و روابط مربوطه استاتیک و مقاومت مصالح را طراحی کرده و طول جوش را تعیین می کنیم. پرواضح است که ارتفاع استیفنر(Ls) با طول جوش محاسبه شده برابر است. در نهایت نیز ابعاد جوش محاسبه شده  را با مقادیر حدی آیین نامه کنترل می کنیم. 

4. خلاصه:

در این جلسه مثالی از طراحی اتصال ساده نشسته تقویت شده تحت بار برشی نسبتا زیاد انتهای تیر طرح گردید. طی آن ابعاد ورق نشیمن زیر تیر و سخت کننده زیر آن با توجه به کنترل فشار وارده و کنترل های ابعادی و سایر موارد تعیین گردید.

سپس جوش اتصالسخت کننده به بال ستون با توجه به تنش برشی و کششی(ناشی از خمش) وارده طراحی گردید.

5. دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی 25 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات و تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات سازه ، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی سازه ثبت نمایید.

با تشکر