7591_825_225.jpg
  • 7591_825_225.jpg

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۰/۶ ۱۹:۰۲:۴۷

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، دستورالعملی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین گردیده و با نام نشریه 360 نیز شناخته می شود.


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در طی 50 سال گذشته، تحقیقات زیادی در زمینه ی مهندسی زلزله صورت پذیرفته و بدون شک منشاء تحولاتی بنیادی در آیین نامه های کشور و موجب ارتقای دانش مهندسین شده است. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برآن شد که زمینه تدوین دستورالعملی ملی جهت بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود را فراهم نماید. پس از بررسی های اولیه این مهم در سال 1379 به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله واگذار شد. پس از تهیه پیش نویس توسط پژوهشگاه یادشده و داوری و نهایی شدن آن در خرداد سال 1381 این دستورالعمل آماده و منتشر شد و در طر ح های مقاوم سازی توسط مهندسان مشاور به کار گرفته شد .
در سال های 1384 و 1385 با توجه به بازخوردهای حاصل از طرح های مقاوم سازی و نظرات دریافت شده، این دستورالعمل در قالب گروه های کاری و کمیته  عالی متشکل از گروه تهیه کننده دستورالعمل، مهندسان مشاور مسئول در طرح های مقاوم سازی، گروه هدایت فنی مدیر طرح طرح های مقاوم سازی و متخصصان صاحب نام زلزله کشور، مورد بازنگری قرار گرفت و در مجموعه حاضر نقطه نظرات تمامی متخصصان و مهندسان مشاور اعمال شده است.