2750_825_225.jpg
  • 2750_825_225.jpg

خلاصه کتاب طرح ها و برنامه های شهرسازی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۱۲/۷ ۰۸:۱۵:۰۳

نزدیک به نیم قرن است که طرح ھای جامع وتفصیلی چونان ابزار ھا و اسناد ھدایت توسعه فضایی شھر ھای ایرانی ھستند اما ھمچنان نا شناخته به نظر می رسند. در واقع جامع علمی کشورمان به درک موجز و درستی از طرح ھای جامع و تفصیلی نیاز دارد.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

نزدیک به نیم قرن است که طرح ھای جامع وتفصیلی چونان ابزار ھا و اسناد ھدایت توسعه فضایی شھر ھای ایرانی ھستند اما ھمچنان نا شناخته به نظر می رسند. در واقع جامع علمی وعملی کشورمان به درک موجز و درستی از طرح ھای جامع و تفصیلی نیاز دارد. برای توضیح بیشتر مطالب طرح ھای جامع و تفصیلی محتوای کتاب درسه فصل تنظیم شده است:

فصل اول تحت عنوان "مفاھیم وتعاریف پایه"شکل گرفته است که به تعریف طرحّ برنامھّ جامع وتفصیلی پرداخته شده وسپس طرح ھای جامع ،تفصیلی ،اجرایی ،موضوعی و موضعی تعریف شده است.

در فصل دوم ،سابقه ومشخصات طرح ھای جامع وتفصیلی شھر تھران شرح داده شده است.ابتدا به اقدامات شھرسازی وسپس ویژگی ھای طرح ھای جامع اول ، دوم و سوم بازگو گردیده است.

در فصل سوم ،جایگاه فضاھای گذران اوقات فراغت در طرح ھای جامع شھر تھران شرح داده شده است کھ به منظور توضیح سلسله مراتبی یکی از عناصر بخشی متن طرح ھای جامع می باشد.