bylaw-04.jpg
  • bylaw-04.jpg

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۰۹:۱۶:۵۴

این مجموعه، ویرایش دوم مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان استهدف از این ویرایش، آسان‌سازی استفاده و دسترسی به مقررات موردنظر در فصول مختلف، افزودن برخی ضوابط تکمیلی براي کاربرد گسترده‌تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهاي اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن بوده استاین مبحث تعیین‌کننده شکل، حجم و نحوه قرارگیري مجاز ساختمان در زمین و فضاهاي باز آن و مقررات مربوط به حداقل‌های الزامی فضاها و تأمین نور و تعویض هواي آن‌ها و همچنین ضوابط اختصاصی برخی تصرف‌های متداول است. این محصول دارای 9 فصل و 49 زیرفصل-ویرایش دوم-1392 انجام شده است.(بروزرسانی در فروردین 1402)


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

این مجموعه، ویرایش دوم مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان است. هدف از این ویرایش، آسان‌سازی استفاده و دسترسی به مقررات موردنظر در فصول مختلف، افزودن برخی ضوابط تکمیلی براي کاربرد گسترده‌تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهاي اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن بوده است. این مبحث تعیین‌کننده شکل، حجم و نحوه قرارگیري مجاز ساختمان در زمین و فضاهاي باز آن و مقررات مربوط به حداقل‌های الزامی فضاها و تأمین نور و تعویض هواي آن‌ها و همچنین ضوابط اختصاصی برخی تصرف‌های متداول است. تأمین ایمنی، آسایش، بهداشت، بهره‌دهی مناسب و صرفۀ اقتصادي فرد و جامعه از اصلی‌ترین اهداف مقررات ملّی ساختمان محسوب می‌شود. بدین لحاظ در این مبحث نیز این اهداف در سرلوحۀ تدوین ضوابط قرارگرفته‌اند. در رابطه با امر ایمنی، الزامات مربوط به فضاها و عناصر واقع در مسیرهاي دسترس و خروج ساختمان و همچنین جایگاه‌ها و بازشوهاي امدادرسانی براي شرایطی مطرح گردیده که حوادثی چون زمین‌لرزه کار آیی دسترس‌های خروج در مبحث سوم را دچار مخاطره نموده باشد و تلاش شده تا علاوه بر دسترس و خروج ایمن، امکان امدادرسانی به ساکنان را از خارج از ساختمان فراهم سازد. تأمین نور و تعویض هواي کافی در رابطه با هدف‌های آسایش و بهداشت مطرح‌شده و استفاده مناسب و بهینه از فضاهاي داخلی ساختمان و حتی فضاهاي واقع در زیرزمین و میان طبقه‌ها و... در رابطه با هدف‌های صرفه اقتصادي و بهره‌دهی مناسب ضابطه‌مند گردیده است. از طرف دیگر موضوع حفظ هویت فرهنگی جامعه نیز در این مبحث مطرح است. اگرچه منظر شهري باید از طریق طرح‌ها و ضوابط و راهنماهاي طراحی شهري قاعده‌مند و هدایت شود، اما الزامات عمومی مقررات ملّی ساختمان نیز بر ساماندهی منظر شهري تأثیرگذار است. رعایت اصول و الزامات معماري اسلامی-ایرانی از دیگر رویکردهاي جدید و مهم در این ویرایش است. در این راستا ابتدا انتظارات عملکردي در ساختمان براي حفاظت از ارزش‌های اسلامی- ایرانی ازجمله تأمین امنیت معنوي، حفظ حریم‌های خصوصی، رعایت اعتدال در سهم فضاها، اعتلاي مظاهر و نمادهاي معماري اسلامی، نمایش آبادانی و نشاط، بهره‌گیری از تجربیات معماري بومی و.... تبیین شده است. سپس سعی شده در فصول و قسمت‌های مرتبط الزاماتی براي دستیابی به این انتظارات ارائه شود. با همین دیدگاه، موضوعات مهمی همچون کنترل اشراف به ساختمان‌های مسکونی و بین واحدها، رعایت هماهنگی حجم و نماي ساختمان در دست احداث با ساختمان‌های موجود، به‌ویژه در بافتهاي تاریخی، مقررات فضاي ورودي و نحوه دسترسی و جانمایی فضاهاي اصلی در ساختمان‌های مسکونی و الزامات براي هم‌جواری فضاها و ساختمان‌ها براي جلوگیري از تداخل حریم‌های خصوصی و عمومی و مزاحمت بین آن‌ها نیز در این ویرایش موردتوجه بیشتري قرار گرفته است. علاوه بر آن، مقرراتی که در دهه‌های ابتداي قرن حاضر به تصویب رسیده، عمدتاً موجب کنار گذاشته شدن معماري گذشته و رواج معماري مدرن گردید. اما توجه به نحوه استقرار ساختمان و فضاهاي آن در فرهنگ معماري و شهرسازي گذشته و به‌ویژه قانونی کردن ساختمان‌های داراي حیاط مرکزي پس از گذشت حدود 70 سال از تدوین آئین‌نامه‌های ساختمانی ابتداي قرن، اقداماتی است که در این مبحث انجام می‌گیرد. در خاتمه خاطرنشان می‌شود که این مبحث شامل الزامات عمومی ساختمان‌ها و فضاهاست و استانداردها و ضوابط تفصیلی و تخصصی که در برخی فضاها یا ساختمان‌ها مانند بیمارستان‌ها، صنایع تولیدي سنگین، تأسیسات نظامی و.... مطرح هستند، اصولاً در دامنۀ شمول الزامات عمومی ساختمان قرار نگرفته و نیازمند ضوابط تخصصی به‌روز و جزئیاتی هستند که توسط مراجع ذی‌ربط تهیه و ابلاغ می‌شوند. علاوه بر آن، در این ویرایش تلاش گردیده تا بخشی از تفاوت‌های مهم در سطح الزامات عمومی که ناشی از شرایط متفاوت اقلیمی و جغرافیایی هستند، بیان شود. اما ضوابط تفصیلی منطبق با شرایط اقلیمی خاص در کشور، به‌تدریج در ویرایش‌های بعدي و یا به‌صورت مدارك پشتیبان تکمیل و تدوین خواهد شد.

فهرست

فصل اول - کلیات

فصل دوم- تعاریف

فصل سوم- دسته‌بندی ساختمان‌ها

فصل چهارم- مقررات کلی

فصل پنجم-الزامات عمومی فضاهای ساختمان‌ها

فصل ششم-الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

فصل هفتم-مقررات اختصاصی تصرف‌ها

فصل هشتم-مقررات خاص ساختمان‌های بلند(گروه8)

فصل نهم-الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان

فهرست جدول‌ها

تعداد صفحات

132 صفحه