5100_825_225.png
  • 5100_825_225.png

مانع برگشت جریان از نوع فاصله هوائی در دهانه های برداشت آب

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

مانع برگشت جریان از نوع فاصله ی هوایی در مواردی که خطر آلودگی ظاهری یا آلودگی غیر بهداشتی شبکه آب آشامیدنی را تهدید می کند کاربرد دار


۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

1.مانع برگشت جریان از نوع فاصله ی هوایی در مواردی که خطر آلودگی ظاهری یا آلودگی غیر بهداشتی شبکه آب آشامیدنی را تهدید می کند کاربرد دارد.

2.برای حفاظت از آب آشامیدنی، بین دهانه خروجی از برداشت آب و تراز سرریز هر یک از لوازم بهداشتی فاصله ی هوایی لازم است.

3.فاصله ی قائم بین دهانه برداشت آب و لبه سرریز لوازم بهداشتی دست کم باید برابر ارقام زیر باشد:

-دستشویی      40 میلیمتر

-سینک            65 میلیمتر

-وان                80 میلیمتر

-آب خور           40 میلیمتر

مخزن آب برای مصارف غیر بهداشتی سه برابر قطر دهانه ورود آب به مخزن