8245_825_225.jpg
  • 8245_825_225.jpg

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (ابلاغ مهرماه 1397)

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۰/۶ ۱۹:۰۲:۴۷

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (بخشنامه شماره 97/376049 مورخ 1397/7/18 سازمان برنامه و بودجه کشور)


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (بخشنامه شماره 97/376049 مورخ 1397/7/18 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح ها و پروژه های مربوط به مدیریت پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (23) قانون برنامه و بودجه، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در قراردادهای ریالی فاقد تعدیل نرخ و فاقد پرداخت هر گونه مابه التفاوت (بجز ماده 9 و پیمان سرجمع مندرج در ماده "ب" که از محل وجوه عمومی تأمین اعتبار می شود و آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار بعد از 1391/1/15 تا 1397/1/1 بوده و قرارداد بر اساس آن منعقد شده باشد به شرح زیر از نوع گروه اول (لازم الاجرا) در 7 صفحه ابلاغ می گردد تا دستگاه های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از 1396/10/01 تا 1397/12/29 اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت نمایند.

قراردادهای خرید تجهیزات و یا مصالح که برای اجرای پروژه های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور منعقد شده است که مدت آن بیستر از 3 ماه باشد، مشمول این دستورالعمل می گردند. مبالغ جبرانی با انتخاب پیمانکار براساس روش "الف" و "ب" و یا روش ترکیبی محاسبه و اعمال می شود.

روش "الف"

این روش برای محاسبه و پرداخت مبالغ جبران ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل و هرگونه مابه التفاوت است که بنا بر الزامات و نیاز کارفرما خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم ارزبری مستقیم، توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارج از کشور به روش مورد تأیید کارفرما، اقدام شده و خرید اقلام مذکور طبق قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار است. که در اینگونه قراردادها تفاوت قیمت ارز از رابطه ذکر شده در دستورالعمل فوق الذکر محاسبه می گردد.

روش "ب"

پیمان های فاقد تعدیل که پرداخت صورت وضعیت کارکرد براساس فهارس بهای پایه یا فهرست بهای خاص مصوب شورای عالی فنی صورت می گیرد و پیمان های سرجمع منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره  100/6405 مورخ 1389/2/4 (حتی با وجود پیش بینی پرداخت مابه التفاوت:

در این پیمان، پیمانکار برای کارهای انجام شده که مشمول این دستورالعمل می باشد، همراه با تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده موضوع پیمان، صورت حساب جداگانه ای که مربوط به ضوابط این روش است تهیه و ارایه می نماید. مبلغ این صورت حساب از رابطه های ذکر شده در دستورالعمل فوق الذکر محاسبه می گردد.

 

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشامراجعه فرمایید.