5264_825_225.png
  • 5264_825_225.png

تخلیه کندانس خط اصلی بخار به لوله برگشت همتراز با لوله اصلی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

این نقشه دیاگرام تخلیه کندانسیت لوله اصلی بخار به لوله برگشت هم تراز با لوله بخار را در وضعیت عادی کار سیستم نشان می دهد.


۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

1.این نقشه دیاگرام تخلیه کندانسیت لوله اصلی بخار به لوله برگشت هم تراز با لوله بخار را در وضعیت عادی کار سیستم نشان می دهد.

2.این دیاگرام در راه اندازی اولیه ی سیستم که فشار و دمای بخار در لوله اصلی هنوز به میزان مورد نظر نرسیده است کاربرد ندارد.

3.این دیاگرام در سیستم هایی کاربرد دارد که راه اندازی سیستم با روش دستی انجام گیرد و کندانسیت ایجاد شده در شروع راه اندازی با بازنمودن شیر های تخلیه مناسب به بیرون تخلیه شود.

4.در طرفین تله های بخار، باید اتصال بازشو برای بازکردن تله بخار پیش بینی شود.