zanjan.jpg
  • zanjan.jpg

بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

این فایل در قالب PDF، بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان است که توسط مهندسین مشاور شارمند تهیه شده است.(بروزرسانی شده در آبان 1400)


۱۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان یک گزارش پیشنهادی است که توسط مهندسین مشاور شارمند تهیه شده است. فرآیند تهیه طرح کاربری زمین در ناحیه زنجان، اراضی با قابلیت زراعی آبی، اراضی با قابلیت جنگل، اراضی با قابلیت زراعت دیم، توزیع فضایی و چگونگی استقرار سلسله مراتب نقاط شهری و روستایی، برآورد کلی اعتبارات لازم برای اجرای طرح و سازمان فضایی وضع موجود از جمله مباحثی است که در این طرح به آنها اشاره شده است. همچنین این گزارش دارای جداولی با عناوین زیر است:

  • شبکه شهری پیشنهادی در ناحیه زنجان در افق سال 1400
  • رتبه بندی و رتبه شاخص مرکزیت در شهرستان طارم
  • سطح بندی پیشنهادی فضاها و مراکز خدماتی شهرستان ماهنشان
  • خدمات وضع موجود ناحیه زنجان