6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

-چگونگی تبدیل کاربری اراضی زراعی و باغها

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

 از آنجایی که حفظ محیط زیست و طبیعی هر شهری وظیفه هر شهروند محسوب شده و   همه می بایست به این موضوع توجه داشته باشند، لذا در این فایل به پرسش های مختلفی در زمینه کاربری اراضی زراعی پاسخ داده می شود.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 از آنجایی که حفظ محیط زیست و طبیعی هر شهری وظیفه هر شهروند محسوب شده و   همه می بایست به این موضوع توجه داشته باشند، لذا در این فایل به پرسش های مختلفی در زمینه کاربری اراضی زراعی از این  قبیل که:

آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها امکان پذیر است؟ 

تغییر بدون مجوز کاربری اراضی زراعی و باغها چه تبعات و پیامدی دارد؟

تشخیص این که زمین مورد ادعا زراعی و یا باغی می باشد و یا این که در محدوده قانونی شهر، شهرک و یا روستای واجد طرح هادی قرار دارد با چه مرجعی است؟

پاسخ داده می شود.