3151_825_225.jpg
  • 3151_825_225.jpg

معرفی انواع طرح های توسعه و عمران

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

طرحهای جامع شهری برای اولین بار در برنامه سوم عمرانی قبل از انقالب اسالمی مطرح شدند و در دوران برنامه چهارم و عمرانی برای 87 شهر کشور طرح جامع تهیه شد.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

در این فایل به تعریف تمامی طرح های توسعه شهری از قبیل طرح جامع، هادی، تفصیلی و ... پرداخته می شود از جمله طرح های مهمی که در این فایل توضیح داده می شوند عبارتند از: 

طرح کالبدی ملی

طرح جامع سرزمین

طرح کالبدی منطقه ای

طرح مجموعه شهری

طرحهای بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافتها

طرح جامع حمل ونقل شهری

به عنوان توضیح مختصری از طرح جامع می توان گفت: طرحهای جامع شهری برای اولین بار در برنامه سوم عمرانی قبل از انقالب اسلامی مطرح شدند و در دوران برنامه چهارم و عمرانی برای 87 شهر کشور طرح جامع تهیه شد.

در قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی آمده است: »طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط )ترمینال( و فرودگاهها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.

طرحهای جامع شهری طی سه دهه گذشته آثاری مثبت و منفی داشتهاند. شهرسازی از پیش اندیشیده و نظم دادن به شهرها ازطریق ضوابط و مقررات کالبدی و فضایی طرحها از آثار مثبت طرحهای جامع بوده است. اما  نادیده گرفتن فرایندهای شهرنشینی ایران طی سالهای گذشته در روند تهیه طرحهای جامع، نتایجی را بوجود آورده که نمودهای فیزیکی آن آثار نامطلوبی بر شهرنشینی و شهرسازی کشور گذاشته است. گسترش شهر در امتداد جاده های برونشهری، شکلگیری روستا شهرهای حاشیه شهرها، تشکیل مجموعه های ازهمگسیخته شهری، عقبماندگی اسکانهای خارج از محدوده و نابودی محیطزیست و منابع طبیعی نواحی بالفصل شهر که از حوزه نظارت قانونی شهرها خارج هستند، همگی نشان از بروز مشکالتی در این زمینه دارند.