3151_825_225.jpg
  • 3151_825_225.jpg

معرفی انواع طرح های توسعه و عمران

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۹/۴ ۰۸:۰۱:۴۳

طرح های جامع شهری برای اولین بار در برنامه سوم عمرانی قبل از انقالب اسالمی مطرح شدند و در دوران برنامه چهارم و عمرانی برای 87 شهر کشور طرح جامع تهیه شد.(بروزرسانی شده در دی 1395)


۱۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

در این فایل به تعریف تمامی طرح های توسعه شهری از قبیل طرح جامع، هادی، تفصیلی و ... پرداخته می شود از جمله طرح های مهمی که در این فایل توضیح داده می شوند، عبارتند از: 

- طرح کالبدی ملی

- طرح جامع سرزمین

- طرح کالبدی منطقه ای

- طرح مجموعه شهری

- طرح های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت ها

- طرح جامع حمل و نقل شهری 

به عنوان توضیح مختصری از طرح جامع می توان گفت: طرح های جامع شهری برای اولین بار در برنامه سوم عمرانی قبل از انقالب اسلامی مطرح شدند و در دوران برنامه چهارم و عمرانی برای 87 شهر کشور طرح جامع تهیه شد.

در قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی آمده است: »طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط )ترمینال(فرودگاه ها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.