3071_825_225.jpg
  • 3071_825_225.jpg

شهرسازی و روند کلان شهر شدن تهران

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

تهران امروز، در مقایسه با تهران قدیم بافت شهری اش ، درھمه جهات گسترش یافته است. گسترش تهران در جهات مختلف از نظرکمی وکیفی یکسان نبوده، دربرخی مناطق نیروی محرکه گسترش و بهبود مداوم کالبد شهری گاه به چنان ضعفی دچار شده اند که ساکنان بافت ھای موجود قادربه ایجاد روند بازسازی …


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

تهران امروز، در مقایسه با تهران قدیم بافت شهری اش ، درھمه جهات گسترش یافته است.لذا این فایل  گسترش تهران از جهات مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. سپس با مقایسه این گسترش با بسط کالبدی اش ھردر سایرجھات درشرق ، غرب وجنوب ، تفاوت ھا ویا تعیین کننده ھائی که به  نابرابری ھا در این گسترش شکل داده اند را، شناسائی می کند.