5225_825_225.png
  • 5225_825_225.png

جزییات منبع آب آتش نشانی 3

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

منابع ذخیره آب آتش نشانی یکی از عناصراصلی و اساسی آتش نشانی هستند زیرا آب یکی از متداول ترین عامل خاموش کننده  می باشد.


۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

1.ظرفیت منبع ذخیره آب آتش نشانی ، مقدار آبی است که از بالای لوله خروجی تا زیر شناور آب ورودی به منبع وجود دارد وحداقل باید معادل مقدار آب مورد نیاز متناسب با کلاس آتش نشانی مورد استفاده باشد.

2.بر اساس استاندارد NFPA درساختمان های مجهز به جعبه آتش نشانی با شیر آتش نشانی یک و یک دوم  اینچ میزان مصرف بر مبنای مصرف 50 گالن آب در دقیقه برای هر جعبه و استفاده همزمان از دو جعبه آتش نشانی تعیین می گردد.

3.حجم مخزن آب آتش نشانی می بایست پاسخگوی این مصرف به مدت 30 دقیقه باشد.

4.در ساختمان هایی که سطح زیر بنای هریک از طبقات آن کمتر از 800 مترمربع باشد می توان به جای جعبه آتش نشانی از هوزریل استفاده نمود. در این شرایط، حداقل مقدار آب خروجی از هر هوزریل 20 گالن در دقیقه می باشد. برای اماکن مجهز به هیدرانت آتش نشانی حداقل میزان مصرف500 گالن در دقیقه تعیین می گردد.