5257_825_225.png
  • 5257_825_225.png

ایستگاه تقلیل فشار بخار یک مرحله ای (برای مصارف زیاد بخار)

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

این نقشه دیاگرام ایستگاه تقلیل فشار بخار یک مرحله ای را در حالتی که مصرف بخار زیاد و یا مصارف متفاوت و متعدد در سیستم توزیع بخار باشد، نشان می دهد.


۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

1.این نقشه دیاگرام ایستگاه تقلیل فشار بخار یک مرحله ای را در حالتی که مصرف بخار زیاد و یا مصارف متفاوت و متعدد در سیستم توزیع بخار باشد، نشان می دهد.

2. نقطه ی اتصال حسگر پایلوت شیر فشار شکن به طرف دوم شیر، دست کم ده برابر قطر لوله بخار، از شیر فشار شکن فاصله دارد تا فشار و جریان بخار در مقطع لوله، نسبتا پایدار و یکنواخت شده باشد.

3.روی خط بخار طرف دوم ایستگاه تقلیل فشار، باید شیر اطمینان نصب شود. شیر اطمینان باید برای حداکثر جریان بخار در طرف دوم که برابر مجموع ظرفیت شیرهای فشار شکن بخار که ممکن است همزمان در مدار باشند است، اندازه گذاری شود.

4.نقطه تنظیم شیر اطمینان، سه متر بالاتر از فشار نرمال در طرف دوم ایستگاه فشار شکن می باشد.

5.برای جلوگیری از جمع شدن کندانسیت در صافی قبل از شیر فشار شکن بخار که ممکن است باعث صدمه دیدن شیر فشار شکن گردد، لازم است که محورتوری آن افقی نصب شود. به همان دلیل، تبدیل قبل از شیر از نوع خارج از مرکز است تا تراز زیر لوله ثابت بماند.